ARROPA
54
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario

azken. último/a
barru. dentro
berriro. de nuevo, otra vez
bigarren. segundo/a
dendari. tendero/a; dependiente/a
ekarri, ekartzen, ekarriko. traer
eskatu, eskatzen, eskatuko. pedir
estu. prieto/a; ajustado/a; estrecho/a oinetako-denda. zapatería
pare. par
sartu, sartzen, b entrar
zenbaki. número

Erreparatu elkarrizketari eta ordeantu paragrafook
Lee con atención la conversación y ordena estos párrafos

( ) Imanol, berriro, bigarren zapata-parea probatzen ari da.

( ) Dendaria beste zapata-pare bat ekartzera joan da.

( ) Imanol oinetako-dendan sartu da zapata-parea erosteko.

( ) Dendariak beste zapata-pare bat ekarri dio Imanoli.

( ) Imanol zapatak probatzen ari da, baina estu dauzka. Beste zenbaki bat eskatu dio dendariari.

Gramatika

Badaukazue...?

Bai, badaukagu
Ez, ez daukagu ...-(r)ik

Aurrekoaren erantzunak

1.a
2.a
3.b
4.b
5.a

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE