GRAMATIKA OSOA
139
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
  imprimir ficha
 
NOR? (¿Quién?)
zer? (¿Qué?)
nortzuk?(¿Quiénes?)
zertzuk? (¿Qué?)
Amaia Imanol neska
neskak

mutil
mutilak

ni
hura/bera
gu
zu
zuek
haiek/eurak

hau
hori
hura
hauek
horiek
haiek

NORK? (¿Quién?) zerk? (¿Qué?) Amaiak Imanolek

neskak
neskek

mutilak
mutilek
nik
berak
guk
zuk
zuek
eurek
honek
horrek
hark
hauek
horiek
haiek
NORI? (¿A quién?) zeri? (¿A qué?) Amaiari Imanoli neskari
neskei
mutilari
mutilei
niri
berari
guri
zuri
zuei
eurei
honi
horri
hari
hauei
horiei
haiei

 

 

NOREN (A)(K)?
(¿De quién?)

 

Amaiaren Imanolen neskaren
nesken

mutilaren
mutilen

nire
bere
gure
zure
zuen
euren

honen
horren
haren
hauen
horien
haien

NOREKIN?
NOGAZ?
(¿Con quién?)
Amaiarekin
Amaiagaz
Imanolekin
Imanolegaz

neskarekin
neskagaz

neskekin/
neskakaz

mutilarekin
mutilagaz

mutilekin/
mutilakaz
nirekin/nigaz
berarekin/beragaz
gurekin/gugaz
zurekin/zugaz
zuekin/zuekaz
eurekin/eurakaz
honekin/honegaz horrekin/horregaz
harekin/haregaz
hauekin/honeekaz
horiekin/horreekaz
haiekin/hareekaz
NORENTZAT?
(¿Para quién?)
Amaiarentzat Imanolentzat neskarentzat
neskentzat
mutilarentzat
mutilentzat
niritzat
berarentzat
guretzat
zuretzat
zuentzat
eurentzat
honentzat
horrentzat
harentzat
hauentzat
horientzat
haientzat

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE