FAMILIA
7
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
 
Aurrekoaren erantzunak
Respuestas a la ficha anterior

Ahoskatzeko ohar nagusiak. (I)
Notas aclaratorias sobre la pronunciación

h
En el área occidental y central de Euskal Herria no se pronuncia:
hura = [u-ra]
haiek= [ai-ek]

g
'ge' se pronuncia como en castellano 'gue':
Gernika =Guer-ni-ca 

'gi' como en castellano 'gui':
Agirre =A-gui-rre

z
En el ‡rea vizca’na es un sonido parecido a la 's' castellana o 'ss' francesa :
zu= [su]
zara
= [sa-ra]  

Asteko gramatika/ Gramática de la semana

BAI

EZ

etorri da
deitu dut

...naiz
...bizi gara
...daude

jesarri!

ez da (...) etorri
ez dut (...) deitu

ez naiz...
ez gara (...) bizi
ez daude...

ez jesarri!

 

NOR?

NOREN?

NOREKIN?

NON?

NONGOA(K)?

Amaia
Imanol

semea
gurasoak

 

ni
hura/bera
gu
zu
zuek
haiek/eurak

Amaiaren
Imanolen

 semearen
gurasoen

 
nire
bere
gure
zure
zuen
euren

Amaiarekin
Imanolekin

 semearekin
gurasoekin

 
nirekin
berarekin
gurekin
zurekin
zuekin
eurekin

Bilbon
Gasteizen

kale
an kaleetan

Bilboko familia
Bilbokoa
Bilbokoak

 
Gasteiz(e)ko familia
Gasteiz(e)koa
Gasteiz(e)koak

 

IZAN

BIZI (IZAN)

EGON

IBILI

naiz
da
gara
zara
zarete
dira

bizi naiz
bizi da
bizi gara
bizi zara
bizi zarete
bizi dira

nago
dago
gaude
zaude
zaudete
daude

nabil
dabil
gabiltza
zabiltza
zabiltzate
dabiltza

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE