TAILERREAN
75
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak aditza jarrita

0. Karmen eta bulegaria hitz egiten ari (0) dira.
1. Mekanikariek autoaren gurpilak aldatu (1) .................. .
2 Karmenek bulegariari autoa eginda dagoen galdetu (2) ................... .
3. Mekanikariek amaitu (3) .................. Karmenen lana.
4. Karmenek lana ordainduko (4) ..................... .
5. Bulegariak Karmeni faktura egingo (5) .................... .


Aurreko fitxaren erantzunak

1. Gezurra
2. Egia
3. Gezurra
4. Gezurra


Hiztegia

alda(tu), aldatzen, aldatuko. cambiar
amai(tu), amaitzen, amaituko. terminar
bulegari. oficinista
eginda. hecho
gurpil. rueda
kobra(tu), kobratzen, kobratuko. cobrar
lehenago. antes
mekanikari. mecánico (persona)
oraintxe. ahora mismo
ordain(du), ordaintzen, ordainduko. pagar
utz(i), uzten, utziko. dejar

Gramatika

NOR NOR-NORK NOR-NORI-NORK

naiz
da
gara
zara
zarete
dira

dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte
dizki

-t/da- -o-
-gu-
-zu-
-zue--e-

-t
---
-gu
-zu
zue
-te

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE