TAILERREAN
74
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Jarri 'egia' ala 'gezurra' den


1. Karmenek goizean eraman du autoa tailerrera. (...................)
2. Mekanikariek autoaren gurpilak aldatzeko denbora gutxi behar dute. (...................)
3. Mekanikariek gurpilak aldatu bitartean, Karmenek tailerrean itxarongo du. (...................)
4. Karmen berandu joango da autoaren bila. (..................)


Gramatika

NOIZ? (¿cuándo?)

goizean (por la mañana)
arratsaldean (por la tarde)
...
berehala (enseguida)
denbora luzea (mucho tiempo)
denbora gutxi (poco tiempo)
laster (pronto, enseguida)
berandu (tarde) / goiz (temprano, pronto)
bitartean (mientras tanto)
...
aldatu bitartean (mientras cambian)
...

 


Aurreko fitxaren erantzunak


1. Tailerretik (atera du).
2. Iñakiri (eman dio).
3. Gurpilak aldatzea (komeni zaio).
4. Aste honetan (aldatu beharko dituzte).
5. Datorren astean bidaia luzea egin nahi dutelako.
6. Ea autoa aste honetan ekar/eraman dezaketen.


Hiztegia

alda(tu), aldatzen, aldatuko. cambiar
aldatu bitartean. mientras cambian
berandu. tarde / goiz. pronto, temprano berehala. enseguida
bitartean. mientras tanto
ekar(ri), ekartzen, ekarriko. traer
eraman, eramaten, eramango. llevar
gurpil. rueda
itxaron egingo duzu: itxarongo duzu intensivo
itxaron, itxaroten, itxarongo. esperar un tiempo, aguardar
laster. enseguida, pronto
mandatu. recado, encargo
mekanikari. mecánico (persona)
-ren bila. en busca de

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE