AUTOESKOLAN
48
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Testa: Trafikoko arauak badakizkizu? ¿Conoces las normas de tráfico?

1. Zein ibilgailurentzat da semaforoa?
a) Denentzat.
b) Erdikoarentzat.
c) Ezkerreko eta erdikoarentzat


2. Irudiko txirrindularia aurreratzeko zenbateko tartea utzi behar dugu?
a) Metro erdikoa, bazterretik doa eta.
b) Metro batekoa gutxienez.
c) Metro eta erdikoa gutxienez.


3. Zein bereizgarri izan behar du 12 metro baino gehiagoko ibilgailu batek?a) Edozein.b) Lehenengoa edo bigarrena.c) Lehenengoa

4. Jo dezakegu klaxona ibilgailu bat aurreratzeko?
a) Bai, baina herri edo hiritik kanpoan bakarrik.
b) Ez, beti dagoelako debekatuta.
c) Bai, bide guztietan, baina poliki eta tarteka.

5. Gidari berria(k) ...
a) ezin daiteke autopistetan ibil.
b) urte bat igaro arte ezin dezake beste baimenik lor. c) ezin daiteke 80 km/orduko baino arinago ibil.

6. Zer ez dugu egin behar beste ibilgailu bat aurreratzen ari zaigunean?
a) Abiada azkartu.
b) Abiada moteldu.
c) Abiada berean jarraitu.
Hiztegia

... berean jarraitu. seguir en el/la mismo/a abiada: abiadura. velocidad
aurrera(tu), aurreratzen, aurreratuko. adelantar
azkar(tu), azkartzen, azkartuko. aumentar (la velocidad)
baimen. permiso
bazter. margen
bereizgarri. distintivo
bide. camino, carretera
debekatuta. prohibido (nola)
edozein. cualquier/a
erdiko. el/la del centro
gutxienez. como mínimo
ibilgailu. vehículo
igaro arte. hasta pasar
irudi. imagen
lor(tu), lortzen, lortuko. obtener, lograr
motel(du), moteltzen, motelduko. reducir (la velocidad)
poliki. con suavidad, con cuidado
tarteka. a intervalos
zenbateko tartea? ¿qué separación?, ņcuánta separación?


Aurreko fitxaren erantzunak

1. zuten 2. zuen 3. du 4. dute 5. zituen

Gramatika

Ahal (poder)

Ezin (no poder)

Gidari berria ibil daiteke autopistetan.
(El conductor novel puede circular por las autopistas)


Aurreratzeko, hiritik kanpoan jo dezakegu klaxona.
(Para adelantar fuera de la ciudad podemos tocar la bocina)

Gidari berria ezin daiteke 80 km/h baino arinago ibil.
(El conductor novel no puede circular a más de 80 km/h)

Aurreratzeko, hiri barruan ezin dezakegu klaxona jo.
(Para adelantar dentro de la ciudad no podemos tocar la bocina)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE